Jak vznikl odhad nástupní mzdy absolventů VŠE

 • Odhad nástupní mzdy absolventa VŠE

  Průměrná nástupní mzda absolventa VŠE v roce 2016 byla pro potřeby průzkumu Kam po VŠE odhadnuta na 32 100 Kč. Tento odhad vznikl na základě výsledků ostatních průzkumů, které se zabývaly nástupním platem absolventů vysokých škol. Konkrétně se jednalo o průzkumy:

  • Průzkum Platy.cz (zveřejněno: duben 2017) – průměrná nástupní mzda absolventa VŠ – 28 750 Kč.
  • Průzkum Platy.cz (zveřejněno: duben 2017) – průměrná nástupní mzda absolventa VŠ v Praze – 31 763 Kč.
  • Výsledky šetření REFLEX 2013 (zveřejněno: únor 2015) – hrubý měsíční příjem absolventa VŠE v roce 2010-2012 – 27 846 Kč.
  • Průzkum Platy.cz (zveřejněno: únor 2013) – průměrná nástupní mzda absolventa VŠ v roce 2012 – 25 190 Kč.
  • Vývoj kariéry absolventů VŠE (v rozmezí let 2011-2016) – na základě odpovědí respondentů byl vypočítán odhad nástupní mzdy v jednotlivých letech.

  Klíčovým pro vytvoření odhadu byl průzkum vývoj kariéry absolventů VŠE (dále jen šetření absolventů VŠE), jehož zadavatelem je Rozvojové a poradenské centrum VŠE. Toto šetření zkoumá různé charakteristiky, jednou z otázek je otázka na hrubý měsíční příjem (včetně odměn a osobního ohodnocení) absolventů v prvním zaměstnání. Stejně jako v případě šetření REFLEX 2013 je zkoumán hrubý měsíční příjem, definice slova příjem však není blíže specifikována. Z toho důvodu byl tento údaj brán jako ekvivalent k průměrné nástupní mzdě.

  Intervaly odpovědí v šetření absolventů VŠE jsou velmi široké konkrétně: 20 000 Kč a méně, 20 001-40 000 Kč, 40 001-60 000 Kč, 60 001-75 000 Kč, více než 75 000 Kč. I přesto byla k výpočtu využita střední hodnota jednotlivých intervalů, pro odpověď 20 000 Kč a méně byla použita hodnota 18 000 Kč a pro odpověď více než 75 000 Kč hodnota 80 000 Kč. Na základě odpovědí respondentů byl vypočten průměrný hrubý měsíční příjem v každém roce šetření. Lze předpokládat, že Ti co zvolili v odpovědi vyšší interval příjmu budou spíše na dolní hranici těchto intervalů, avšak vzhledem k tomu, že výsledky šetření absolventů VŠE z roku 2011 byly srovnatelné s výsledky průzkumu REFLEX 2013 (v rozmezí 2 tisíc Kč), kde se zkoumala konkrétní výše příjmu, rozhodl jsem se od tohoto faktu abstrahovat a zvolil jsem šetření absolventů VŠE jako primární zdroj pro stanovení odhadu.

  Z šetření absolventů VŠE v roce 2016 byl vypočítán průměrný hrubý měsíční příjem 31 963 Kč. Tato hodnota je o více než 2 tisíce nižší, než kdyby příjem absolventů z roku 2011 rostl stejnou rychlostí jako v průzkumu Platy.cz. Avšak pokud by se stejná rychlost růstu aplikovala na průzkum REFLEX byla by hodnota příjmu absolventa VŠE 32 237 Kč. Z toho důvodu byl jako odhad nástupní mzdy absolventa VŠE v roce 2016 zvolen průměr mezi těmito dvěma hodnotami tedy 32 100 Kč.

  Je však potřeba uvést, že se jedná o odhad průměrné mzdy, medián bude zajisté nižší.

 • Odhad pro konkrétní fakultu

  Odhad pro konkrétní fakultu vycházel ze stejných průzkumů jako odhad průměrné nástupní mzdy absolventa VŠE. Dle údajů v šetření absolventů VŠE byl v každém roce vypočten vážený průměr středních hodnot uvedených absolventy jednotlivých fakult v letech 2011-2016. Vážený průměr proto, že z každé fakulty odpovídal jiný procentuální poměr respondentů. Tento vážený průměr byl v každém roce vynásoben koeficientem, aby odpovídal odhadu průměrného hrubého příjmu absolventů v prvním zaměstnání v roce 2016, který byl vypočítán způsobem uvedeným výše. Tento odhad byl stanoven na 32 100 Kč.

  V průběhu let byly pozorovány výrazné výchylky u příjmu respondentů z Národohospodářské fakulty, a to hlavně z důvodu nízkého počtu respondentů z této fakulty. U ostatních fakult byly výchylky minimální. Šetření se každoročně účastní přibližně 300 absolventů magisterského studia VŠE, což odpovídá přibližně 17 % všech absolventů. Hodnoty pro jednotlivé fakulty byly odhadovány z grafů, kde nebyly uvedené přesné hodnoty. Z tohoto důvodu bylo nutné průměry jednotlivých fakult vynásobit koeficientem, tak aby celkový vážený průměr odpovídal odhadu průměrného příjmu absolventa v daném roce.

 • Odhad pro konkrétní pracovní pozici

  Definování nejčastějších pracovních pozic pro absolventy VŠE

  Jediným zdrojem, který uváděl výši nástupní mzdy absolventa VŠE, pro konkrétní skupiny pracovních pozic bylo šetření absolventů VŠE z roku 2010/2011. V tomto šetření se objevilo poměrně detailní rozdělení platových skupin pro pracovní pozice, které v šetření uvedlo alespoň 15 respondentů a které byly zároveň dostatečně specifické. Pro tyto skupiny pracovních pozic (např. Controller, finanční analytik, risk manager) byly následně vyhledány jednotlivé typové pracovní pozice absolventů VŠE uvedené na webu RPC VŠE. Takto vzniklo výběr 20 specifičtějších pracovních pozic (nebo skupin). Z těchto pozic byly odebrány pozice, které se v šetření absolventů VŠE vyskytovali v roce 2016 nejméně často. Vznikl tak seznam 12 pozic, jejichž názvy byly ještě upraveny na základě dat získaných ze stránek LinkedIn, tak aby odpovídali skutečným pozicím, které se v praxi používají. Těchto 12 pozic bylo zařazeno do dotazníku a byly použity pro další výpočet.

  Stanovení průměrné hrubé nástupní mzdy

  Probíhalo ve třech krocích:

  1. Odhad dle šetření absolventů z roku 2010/2011 – pomocí váženého průměru středních hodnot intervalů byla stanovena konkrétní mzda pro uvedené skupiny pracovních pozic. Intervaly příjmů v tomto šetření byly následující: do 20.000 Kč, 20.001-24.000 Kč, 24.001-27.000 Kč, 27.001-30.000 Kč, 30.001-35.000 Kč, 35.001-40.000 Kč, 40.001-60.000 Kč, 60.001 a více Kč. Pro intervaly do 20.000 Kč a 60.001 a více Kč, byly použity střední hodnoty 16.000 Kč respektive 70.000 Kč. Konkrétní mzda uvedené pro skupinu pak byla přiřazena, k jednotlivým 12 pozicím tzn. že např. pro pozici asistent auditora a asistent daňového poradce byla odhadnuta stejná nástupní mzda. Tato mzda byla následně vynásobena koeficientem růstu mezd absolventů v letech 2011-2016, který byl rovněž použit ke stanovení celkové průměrné nástupní mzdy absolventa VŠE a činí 1,1. Byla tak získána hodnota, která měla pro finální odhad váhu 60 %.
  2. Platy.cz – na internetové stránce platy.cz je dostupná databáze průměrných platů, které byly získány téměř ze 100 tisíc dotazníků. Jedná se o největší průzkum platů v České republice. Na těchto stránkách je také možné zakoupit analýzu platu pro konkrétní pracovní pozici, která zohledňuje faktory ovlivňující výši platu jako např. délka praxe, region, odvětví, firma a její velikost, benefity atd. V první části tohoto kroku byly sepsány průměrné platy pro jednotlivé pozice, které jsou na stránkách veřejně dostupné zde. Tyto platy nezohledňují uvedené faktory. Bylo vycházeno z hypotézy, že většina absolventů VŠE pracuje v Praze, kde jsou platy vyšší, což by mělo částečně kompenzovat kratší praxi a nižší nástupní plat. Dalším problémem je, že k některým pozicím jsou na stránkách dostupné juniorní pozice a k některým nikoliv např. HR generalist a HR asistent. V takových případech byl pro potřeby výpočtu použit průměr těchto dvou platů. Jelikož tyto platy budou pravděpodobně stále vyšší než nástupní platy absolventů VŠE, byly získané hodnoty ještě zprůměrovány s nástupním platem absolventů VŠ uvedeným v tomto článku, kde byl zdroj rovněž platy.cz. Je vycházeno z předpokladu, že nástupní mzdy absolventů VŠE jsou obecně vyšší než nástupní mzdy absolventů jiných VŠ. Proto je využit průměr ze získaných hodnot. Vzhledem k tomu, že se získané hodnoty přímo nevztahují k absolventům VŠE, tak mají pro finální odhad váhu 30 %.
  3. Ověření platů v ostatních zdrojích – Nejpřesnější informace o výši průměrného výdělku by měly být k dispozici Informačním systému o průměrném výdělku. Tato databáze však neobsahuje konkrétní pracovní pozice ani nástupní pozice, přesto u skupin pozic, které se v katalogu nacházely byla tato hodnota použita. Na internetu lze velmi často najít nástupní mzdy absolventů VŠ pro jednotlivé obory. Pro pracovní pozice v marketingu byly využity informace z článku zde, pro pozice typické pro bankovnictví a IT z článku zde. Vzhledem k různému typu zdrojů, které navíc nebyly dostatečně specifické pro konkrétní pracovní pozice, měly hodnoty získané z těchto zdrojů pro finální odhad váhu 10%.

  Příklad výpočtu pro pozici Finanční analytik

  Průměr hrubého příjmu v prvním zaměstnání pro skupinu pozic: Controller, finanční analytik, risk manager v šetření absolventů VŠE v roce 2011 činil 30 067 Kč, po započtení koeficientu růstu mezd je odhad v roce 2016: 33 073 Kč. V databázi platy.cz je průměrný plat pro pozici finanční analytik 39 420 Kč, zde ale chybí plat pro juniorní pozici, proto je pravděpodobně více vypovídající hodnota 31 445 Kč uvedená jako nástupní mzda absolventa VŠ v článku na idnes.cz. Průměr z těchto dvou hodnot činí 35 433 Kč. Nakonec je ještě zohledněna průměrná nástupní mzda vysokoškoláka v sektoru Bankovnictví neboť, zde bude pravděpodobně finančních analytiků nejvíce, ta činí: 31 083 Kč. Výpočtem odhadu je pak následující:
  33073*0,6 + 35433*0,3 + 31083*0,1 = 33 582 Kč

  Odhad nástupní mzdy pro konkrétní pozici je velmi komplikovaný. Z důvodu neaktuálního primární zdroje dat jej lze považovat za nejméně přesný.

 • Seznam použitých zdrojů

  • 12.10.2017 – rpc.vse.cz – Vývoj kariéry absolventů VŠE
  • 1.10.2017 – platy.cz – Platy na pozicích
  • 25.9.2017 – ispv.cz – Zveřejněny výsledky ISPV za 2. čtvrtletí 2017
  • 10.4.2017 – idnes.cz – Platy v Česku jsou nízké. Mladí si představují mzdu 35 až 40 tisíc
  • 29.3.2017 – irozhlas.cz – Zaměstnavatelé mají větší zájem o absolventy. Nejvíc se ‚vyplatí‘ studovat technologie a ekonomii
  • 28.3.2017 – e15.cz – Nástupní plat vysokoškoláků až 37 tisíc. Které obory se nejvíce vyplatí?
  • březen 2017 – hays.cz – Platový průzkum Hays 2017
  • 26.9.2016 – jobs.cz – Velké platové tajemství: kolik dostávají absolventi?
  • 12.2.2015 – Ekonom – Co studovat, abych měl nejvyšší plat? Pražskou ekonomku či práva
  • 27.2.2013 – platy.cz – Čeští absolventi berou lepší nástupní platy než slovenští

Přehled všech výpočtů, které byly provedeny pro stanovení odhadů naleznete v příloze diplomové práce.

Datum zveřejnění

3.12.2017

Kontaktní informace
O průzkumu

Dotazníkové šetření probíhalo od 21. října do 2. listopadu 2017. Zapojilo se do něj celkem 363 absolventů pražských fakult magisterského studia VŠE z let 2016 a 2017.

Číst více o metodice průzkumu